King James Bible - Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Matthew 12
MattheŁs 12     

The Gospel According to St. Matthew
MattheŁs

Return to Index
Index

Chapter 13

The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

 

En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.

And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

 

En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever.

And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;

 

En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.

And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up:

 

En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.

Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:

 

En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.

And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away.

 

Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.

And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:

 

En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.

But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.

 

En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud.

Who hath ears to hear, let him hear.

 

Wie oren heeft om te horen, die hore.

And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

 

En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?

He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.

 

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.

For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.

 

Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.

 

Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.

And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:

 

En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

 

Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met deogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.

But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.

 

Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen.

For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

 

Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, diegij hoort, en hebben ze niet gehoord.

Hear ye therefore the parable of the sower.

 

Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier.

When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.

 

Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den wegbezaaid is.

But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;

 

Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt;

Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

 

Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geergerd.

He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

 

En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, enhet wordt onvruchtbaar.

But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.

 

Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-,en de ander dertig voud.

Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:

 

Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.

But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.

 

En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.

But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.

 

Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.

So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?

 

En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan ditonkruid?

He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?

 

En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?

But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

 

Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.

Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

 

Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen,om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:

 

Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijnakker gezaaid;

Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

 

Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat devogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.

Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

 

Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie matenmeels, totdat het geheel gezuurd was.

All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:

 

Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.

That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.

 

Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, dieverborgen waren van de grondlegging der wereld.

Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.

 

Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruiddes akkers.

He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;

 

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;

The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one;

 

En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;

The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels.

 

En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.

As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world.

 

Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.

The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity;

 

De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;

And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

 

En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear.

 

Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.

Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.

 

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschapover denzelven, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.

Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:

 

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zoekt;

Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.

 

Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.

Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:

 

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt;

Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.

 

Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zijweg.

So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,

 

Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;

And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

 

En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.

Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord.

 

En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!

Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.

 

En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuween oude dingen voortbrengt.

And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.

 

En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geeindigd had, vertrok Hij van daar.

And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?

 

En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten, en zeiden: Van waar komt Dezen die wijsheid en die krachten?

Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?

 

Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn broeders Jakobus en Joses, en Simon en Judas?

And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?

 

En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan Dezen dit alles?

And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.

 

En zij werden aan Hem geergerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.

And he did not many mighty works there because of their unbelief.

 

En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof. Matthëus 14

Matthew 14 - MattheŁs 14

 

 

 

SpeakingBible Software © 2001-2004 by johnhurt.com